Skip to main content

GENEL HUSUSLAR
1 TARAFLAR
a. İşbu sözleşme Hürriyet Mh. Çandarlı İbrahimpaşa Cd. 290. Sk. B/Blok Kat: 1 Daire: 1 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresinde bulunan GRİPENGUEN EĞLENCE STÜDYOSU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra PEN AKADEMİ olarak anılacaktır) ile bilgileri girilmiş olan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.
2 SÖZLEŞME KONUSU
a. PEN AKADEMİ, MÜŞTERİ’nin bilgilerini girdiği işbu sözleşme ile birlikte belirlenen şartlarda eğitim hizmeti vermeyi; MÜŞTERİ’de sözleşme bedelini PEN AKADEMİ’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
3 EĞİTİM HİZMETİNİN SUNULMASI
a. Sınıf Eğitimi Hizmeti: Eğitim hizmetinin PEN AKADEMİ şubelerinde, eğitmen eşliğinde verilmesidir. PEN AKADEMİ işbu sözleşme ile belirlenen eğitim hizmetini belirlenen şube ve zaman diliminde verecektir.
b. Online-Canlı Eğitim Hizmeti: Eğitim hizmetinin müşteri ve eğitmenler fiziksel olarak farklı mekânlardayken, eş zamanlı olarak internet üzerinden gerçekleşmesini ifade eder.

(1) MÜŞTERİNIN işbu sözleşmeyi kabul bağlantısına tıklayarak onaylaması ve ödeme adımlarının tamamlanması halinde belirlemiş olduğu e-posta adresine / telefon numarasına eğitim hizmetine katılması için gerekli şifre ve bağlantı gönderilecektir.

(2) MÜŞTERİ bu şifre ile daha önce tarih ve saati belirlenmiş olan eğitim hizmetine uzaktan erişim yoluyla katılacaktır. PEN AKADEMİ, eğitim hizmetini internet üzerinden online-canlı olarak sunacaktır.

(3) Eğitim Hizmeti katılma hakkına sahip olan MÜŞTERİ, e-posta adresine / telefon numarasına gönderilen internet sayfasına (link) belirlenen tarih ve saatte bağlanarak şifresi ile giriş yapabilir.

4 HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER
a. Eğitim hizmeti “Sınıf Eğitim Hizmeti” olarak veriliyorsa; PEN AKADEMİ, şubelerindeki çalışma için ayrılmış bilgisayarları ve kariyer danışmanlık hizmetlerini, eğitim hizmeti süresince ücretsiz olarak MÜŞTERİ’nin yararına sunacağını taahhüt, PEN AKADEMİ’in vereceği bu kariyer danışmanlık hizmeti iş bulma vaadi olarak yorumlanamaz.
b. PEN AKADEMİ, gerekli koşulları sağlamış MÜŞTERİ’ye eğitim hizmeti sertifikası vermeyi kabul ederken, MÜŞTERİ’nin tüm sertifikaları alabilmek için ödemelerini tamamlamış olması, ayrıca Katılım sertifikası için devam oranının %80 olması şartını koymaktadır.
c. MÜŞTERİ’ye, PEN AKADEMİ tarafından sözleşmede ücreti ayrıca belirtilmiş dijital yayınlara (eğitim hizmeti CD’si, dijital yayın şifresi vb.) erişim hakkı ve PEN AKADEMİ tarafından geliştirilmiş olan dökümanlara kullanım hakkı MÜŞTERİ sistemlerimizde kayıtlı olan mail adresi ile giriş yapabileceği ve kendi oluşturduğu şifresi ile https://penakademi.com adresindeki içeriklere ve dökümanlara erişir. Tüm bu dijital yayınlar ve dökümanlar eğitim hizmeti bedelinden ayrıca tahsil edilir. Dijital yayınlar ve dökümanlar hiçbir şekilde izinsiz çoğaltılamaz, basım ve yayımı yapılamaz ve sözleşmenin her hangi bir nedenle feshi nedeniyle iade edilemez. Dijital yayınlar ve dökümanlar MÜŞTERİ dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz. MÜŞTERİ dahil hiç kimse tarafından izinsiz olarak, çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Dijital yayınlar ve dökümanlar için cayma hakkı kullanılamaz.
d. MÜŞTERİ, sözleşme ile belirlenen miktardaki ücreti, eğitim hizmetine devam etmese dahi sözleşmede yazılı ödeme planı çerçevesinde ve tamamıyla ödemekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt ederken MÜŞTERİ eğitim hizmeti ücretini, gerekli araştırmaları, karşılaştırmaları yaptıktan sonra kabul etmiş olduğunu, sonradan herhangi bir gerekçe ileri sürerek bu bedeli tartışma konusu yapmayacağını, dilerse sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini, gayri kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.
e. Verilen eğitim hizmeti ile eğitim hizmeti içeriğini oluşturan sunumların, yazılımların, görsellerin, metinlerin, konuşmaların, kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların bütün fikri ve sınai telif hakları PEN AKADEMİ’ye ait olup, tüm bunlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tanımı yapılan “ESER” niteliğindedir. Eserin izinsiz olarak kaydedilmesi, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması tamamının veya bir bölümünün kullanılması yasak olup, aksine hareket eden ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.
f. Sözleşme bedeli, tüm vergiler dahil olarak yukarıda belirtilmiştir. Satın alma işlemini online (çevirim içi) olarak kredi kartı ile yapan MÜŞTERİ’nin, sözleşme ile belirlenen tüm eğitim hizmeti ücretinin belirlenen vadelerde kredi kartından PEN AKADEMİ tarafından çekilmesine muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.
g. MÜŞTERİ, eğitim hizmeti başlamadan önce kurumdan ayrılmak isterse, eğitim hizmeti ücretinin %10’u ile sözleşme ekinde belirtilerek MÜŞTERİYE imza karşılığı teslim edilen dijital eğitim hizmeti yayınlarının ücreti (bu yayınlar kullanılmamış olsa dahi iade kapsamında değildir.) dışındaki kısmına isabet eden ücretleri kendisine iade edilerek sözleşmesi feshedilir. PEN AKADEMİ MÜŞTERİYE ayırmış olduğu kontenjan dolayısıyla diğer MÜŞTERİ’lerın eğitim hizmetine geç başlamasından kaynaklanan zararını, sözleşmeyi fesheden MÜŞTERİ’ye ayrıca rucü etme hakkına sahiptir.
h. MÜŞTERİNİN eğitim hizmeti alacağı grupta ilk yoklamanın alınması ile birlikte eğitim hizmeti başlar. Eğitim hizmetine devam esastır. MÜŞTERİ mazeretsiz devam etmediği eğitim hizmetlerinin bedellerinden de sorumludur.
i. PEN AKADEMİ, eğitim hizmeti içeriğini teknolojinin gerekliliklerine ve bilişim sektöründeki ihtiyaçlara göre güncelleme hakkına MÜŞTERİ, böyle bir güncelleme yapılması nedeniyle sözleşmeyi feshedemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
j. MÜŞTERİ, eğitim hizmeti başladıktan sonra eğitim hizmetini almasına engel teşkil edecek derecede bir sağlık probleminin ortaya çıkması halinde yazılı fesih başvurusunda Başvurunun kabulü halinde, toplam sözleşme bedelinden, eğitim hizmeti ücretinin %10’u ile sözleşme ekinde belirtilen imza karşılığı teslim edilen dijital eğitim hizmeti yayınlarının ücreti (bu yayınlar kullanılmamış olsa dahi iade kapsamında değildir.) ve yazılı başvuru yaptığı tarihe kadar MÜŞTERİ’nın eğitim hizmeti aldığı sınıfa/gruba sunulan/sağlanan eğitim hizmeti ders saati bedeli düşülür. Geriye kalan ücret MÜŞTERİYE iade edilerek sözleşme feshedilir. Yazılı olmayan ve belgelenmeyen talepler dikkate alınmaz.
İşbu sözleşmeye konu olan hizmet “Eğitim Hizmeti” olduğu için, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” alt başlıklı 15. maddesinde düzenlenen, “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin” sözleşmelerdendir ve cayma hakkının istisnası kapsamındadır. Bu nedenle 14 günlük cayma süresi içerisinde hizmetin verilmeye başlanması halinde, MÜŞTERİNİN cayma hakkını en geç hizmetin başladığı günden bir gün önce bildirmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmenin feshine dair talepleri, sözleşmede yazılı olan fesih hükümlerine göre sonuçlandırılacaktır.
k. Sözleşmenin feshi halinde ödemesini kredi kartı ile yapmış olan MÜŞTERİLERIN ücret iadesi ödeme yapılan kredi kartı hesabına gider pusulasını imzalamasından sonra yapılır. Eğitim hizmeti bedelini nakit veya banka kanalıyla ödemiş olan MÜŞTERİLERIN iadesi ise MÜŞTERİ’nın yazılı olarak bildireceği banka hesabına yapılır. Ücret iadesi için yapılacak dolaylı masraflar MÜŞTERİYE yansıtılır. Banka hesap bilgilerini yazılı olarak PEN AKADEMİ’ye iletmeyen ve gider pusulasını imzalamayan MÜŞTERİ’ye iade yapılmayacak olup bu nedenle iade yapılamamasından doğan sorumluluk MÜŞTERİYE aittir.
l. MÜŞTERİ, devam etmekte olduğu sınıf mevcudunun 2 kişinin altına düşmesi halinde, PEN AKADEMİ’ın bu sınıfı uygun saat ve seviyedeki diğer sınıflar ile birleştirebileceğini veya eğitim hizmeti içeriğinden ödün vermeksizin eğitim hizmeti süresini yeniden belirleyebileceğini kabul etmektedir.
m. İşbu sözleşmeye konu olan hizmet sınıf eğitim hizmeti olarak belirlenmişse MÜŞTERİ, şubenin kapatılması ya da devredilmesi halinde aynı il sınırları içindeki en yakın şubeye nakil olacağını veya eğitim hizmetini online-canlı olarak alacağını kabul ve taahhüt eder.
n. PEN AKADEMİ eğitim hizmeti verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacı ile sınıf eğitmenini değiştirebilir veya eğitim hizmetini, MÜŞTERİNİN mevcut sınıfında online-canlı olarak uzaktan başka bir eğitmen ile vermeyi tercih edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ eğitmen değişikliğini ve/veya eğitim hizmetini sınıfta online-canlı olarak uzaktan verilmesini gerekçe göstererek eğitim hizmeti bedelini ödemekten imtina edemez.
o. PEN AKADEMİ, hizmet kontejyanının 6 kişiye ulaşmasını temin amacıyla hizmet başlama tarihini, sözleşmede belirtilen tarihten 90 gün sonrasına kadar erteleyebilir. Hizmetin ne zaman başlatılacağı MÜŞTERİ ile birlikte belirlenmiş olup, erken kayıt indiriminden yararlanan MÜŞTERİ sözleşme tarihinden sonraki 90 gün içinde hizmetin başlatılmadığından bahisle iptal talebinde bulunamaz. 90 günlük süre sözleşmede belirtilen hizmet başlama tarihinden itibaren hesap edilir.
p. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyle PEN AKADEMİ’ın eğitim hizmetiyle ilgili iç yönetmeliklerine uymakla yükümlü olduğunu da kabul ve taahhüt eder.
q. MÜŞTERİ, kendisine yapılacak bildirimler için bir GSM numarası ve e-posta adresini vermesi halinde, verdiği telefon numaralarına SMS gönderilmesine rıza ve muvafakat ettiğini, bu telefon numaralarına SMS ile ve/ veya e-posta adresine gönderilecek e-posta ile yapılan bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
r. MÜŞTERİ gerek eğitim hizmeti sırasında gerek boş zamanlarında PEN AKADEMİ’ye ait bilgisayarlardan veyahut da PEN AKADEMİ IP adresine wifi- wireles vs. bir yöntemle kendisine ait bir cihazdan bağlanıp, 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’da suç olarak sayılan ( İntihara yönlendirme, Çocukların cinsel istismarı, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, Sağlık için tehlikeli madde temini, Müstehcenlik, Fuhuş, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçları ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da yer alan suçlar) fiil, eylem ve davranışlarda bulunmayacağını, PEN AKADEMİ’ ait İP adreslerinden internete girerek 5651 sayılı kanun yer almayıp suç mahiyetinde olan hakaret, sövme, iftira, terör örgütlerini övücü yazışmalar ve paylaşımlar yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
s. MÜŞTERİ satın alma adımları sırasında kendisi yerine “Eğitim hizmetine katılacak katılımcı (lar) olarak bilgilerini ibraz ettiği kişi(ler) var ise işbu sözleşmeden doğan tüm eğitim hizmeti haklarını bu kişilere devir edeceğini ve eğitim hizmeti hakkı talep edemeyeceğini taahhüt eder. Bu kişi(ler)in isimleri ile kimlik ve iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir. Bu koşulda MÜŞTERİ’nın ödeme ile ilgili tüm sorumlulukları devam etmektedir.
t. Taraflar, sözleşmede yazılı olan adreslerin tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını taahhüt eder.
u. Taraflar aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.
v. İşbu sözleşmesi iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflara verilmiştir.
Müşteri, sözleşmesinde yazılı olan planlanan eğitim hizmetine başlama tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde eğitim hizmetini almak zorundadır. Kayıt olduğu tarihten itibaren eğitim hizmeti bu süre içinde almamış olan müşteri eğitim hizmeti hakkını kaybeder ve kendisine ücret iadesi de yapılmaz. Kaydolduğu eğitim hizmetinin ne zaman başlayacağını takip etmek müşterinin yükümlüğündedir. Müşterinin eğitim hizmetine, “bir sağlık sorunu nedeniyle katılamaması halinde, devlet hastanesinden aldığı heyet raporundaki süre bu 1 yıllık süreye ilave edilecektir.
5 İPTAL İADE ve CAYMA HAKKI
A Sağlayıcı Bilgileri: GRİPENGUEN EĞLENCE STÜDYOSU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Hürriyet Mh. Çandarlı İbrahimpaşa Cd. 290. Sk. B/Blok Kat: 1 Daire: 1 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ Tel: 0282 261 1401 E-Posta Adresi: info@penakademi.com

6 İPTAL VE İADE SÜRECİ
a. İade ve iptal taleplerinizi 0282 261 1401 numaralı İletişim Merkezimize veya info@penakademi.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
b. Talepleriniz, Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullar doğrultusunda değerlendirilecektir.
c. İade ve iptal taleplerinizi, mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde iletmeniz gerekir.
d. Eğer mesafeli satış sözleşmesini onaylamanızdan itibaren 14 gün içerisinde hizmet almaya başladıysanız, iade ve iptal talebinizi hizmet başlangıcından en az 1 gün önce iletmiş olmanız gerekir.
e. Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uymayan taleplerde iade ve iptal yapılmaz.
f. Cayma Hakkı’nda belirtilen koşullara uyan talepleriniz ilgili birimimizce değerlendirilerek ve değerlendirme sonucu, kayıt sırasında paylaştığınız e-mail adresinize gönderilecektir.

7 ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ ONAYI
GRİPENGUEN EĞLENCE STÜDYOSU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (“PEN AKADEMİ”) ile paylaşmış olduğum iletişim bilgilerim kullanılarak, PEN AKADEMİ tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarına ilişkin tarafımla Sistemde kayıtlı cep telefonuma SMS gönderilmesi, Sistemde kayıtlı cep telefonumun aranması, Sistemde kayıtlı e-posta adresime e-posta gönderilmesi, yoluyla iletişime geçilmesine; danışmanlık faaliyetleri konusunda tanıtım ve bilgilendirmeler, anketler, kampanyalar ile ilgili bilgilendirme yapılmasına; tarafıma ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine izin/onay veriyorum.* * İşbu onay, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6. maddesi ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesi kapsamında talep edilmektedir. Söz konusu onay reddetme hakkınız kullanılıncaya kadar geçerli olacaktır. Red bildiriminde bulunmak için info@penakademi.com adresine e-mail gönderebilirsiniz. Söz konusu işleme faaliyetlerine ve KVKK 11. maddede sayılan haklarınıza ilişkin olarak ayrıca ayrıntılı bilgiye, internet sitemizde yer alan “Aydınlatma Metni” üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu sözleşmeyi okuduktan sonra alışverişi tamamladığınızda sözleşme kurulmuş olacaktır.

Mesaj gönder
💬 Whatsapp ile mesaj gönder
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?